ODTÜ GENEL SEKRETERLİK


Görevimiz

  1. Bağlı birimler aracılığı ile tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek,
  2. İdari teşkilatta bulunan birimlerin verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
  3. İdari teşkilatta görevlendirilecek personel hakkında Rektör'e öneride bulunmak,
  4. Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak,
  5. Bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak,
  6. Yazışmaları yürütmek ve imza yetkisini kullanmak,
  7. Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak,
  8. Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Rektörün vereceği diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.