Son Güncelleme:
02/11/2021 - 09:45

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Genel Sekreterlik ,1 Genel Sekreter ile en çok 2 Genel Sekreter Yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşur.

YETKİ

Genel Sekreter, yetkisini, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameden" alır.

SORUMLULUK

Genel Sekreter, İdari teşkilatın başıdır ve bu teşkilatın çalışmasında Rektöre karşı sorumludur.

GÖREV

  1. Bağlı birimler aracılığı ile tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek,
  2. İdari teşkilatta bulunan birimlerin verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
  3. İdari teşkilatta görevlendirilecek personel hakkında Rektör'e öneride bulunmak,
  4. Belirlenen amaç ve hedeflere uyulması için idari görevleri yerine getirebilecek kadroyu kurmak,
  5. Bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek faaliyetlerin sağlıklı yürümesini sağlamak,
  6. Yazışmaları yürütmek ve imza yetkisini kullanmak,
  7. Daire Başkanları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak,
  8. Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Rektörün vereceği diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,
  9. Rektörlüğün protokol ve tören işlerini Protokol ve İletişim Koordinatörlüğü birimi aracılığıyla düzenlemek.